พันธกิจ @บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  @เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   @ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ และคุณธรรม   @ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    @สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน    @ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร

โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2598-8888
โทรสาร 0-2581-0025
มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างเรือนพักผู้ป่วย 25 เตียง และได้เติบโตขยายขึ้นตามลำดับ
ปี พ.ศ. 2508 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 80 เตียง
ปี พ.ศ. 2513 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 169 เตียง
ปี พ.ศ. 2532 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 224 เตียง
ปี พ.ศ. 2539 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 259 เตียง
ปี พ.ศ. 2540-2544 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 312 เตียง
ปี พ.ศ. 2545 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 347 เตียง
ปี พ.ศ. 2546 มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 363 เตียง
ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน มีเตียงผู้ป่วยรับได้ 377 เตียง

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งมีการพัฒนาเทคนิคบริการพฤติกรรมบริการและพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

เมษายน 2497 – เมษายน 2498 นายแพทย์อนันต์ พวงทับทิม
เมษายน 2498 – กันยายน 2513 นายแพทย์ชรัต ชุณหศิริรักษ์
กันยายน 2513 – กันยายน 2531 นายแพทย์รัชชัย เหราบัตย์
มกราคม 2532 – ตุลาคม 2532 นายแพทย์พัฒนะ ศรุตานนท์
ตุลาคม 2532 – กันยายน 2539 นายแพทย์มนัส วุฒิวัฒน์
พฤศจิกายน 2539 – กุมภาพันธ์ 2545 แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
มีนาคม 2545 - กุมภาพันธ์ 2546 นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย
กุมภาพันธ์ 2546 - ตุลาคม 2550 นายแพทย์ปราโมทย์ สุขวิชชัย
ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลปทุมธานี

เป็น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพระดับภาค

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

 1. ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
 2. สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน
 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านสุขภาพ ร่วมผลิตและฝึกอบรม บุคลากรสาธารณสุข
 1. P : Patient &Customer Focus
 2. A : Accessibility การเข้าถึงบริการ
 3. T : Teamwork ทำงานเป็นทีม
 4. H : Humanized Health Care ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
 5. U : Utilization คุ้มค่า คุ้มทุน เศรษฐกิจพอเพียง
 6. M : Management by fact
 7. S : Social and Community Responsibility /รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
 1. พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการรักษาเฉพาะทางให้ได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริการเครือข่าย การเข้าถึงบริการ สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 4. พัฒนาระบบการสื่อสาร และการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาระบบการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการสนับสนุนการวิจัย