• หน้าหลัก
 • ข้อมูลโรงพยาบาล
 • การเข้ารับบริการ
 • สิทธิประโยชน์
 • KM
 • ศูนย์พึ่งได้
 • ติดต่อเรา
 • ผู้ดูแลระบบ
 • ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นปัญหาที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ในสังคมปัจจุบัน เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ละครั้งล้วนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย ผลของความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก สตรีและครอบครัวอย่างมากทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม
  ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) มีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตภายใน 24 ชั่วโมง จากแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และทีมสหวิชาชีพรวมถึงการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปตามความเหมาะสม
  ด้วยเหตุที่ลักษณะส่วนใหญ่ของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนั้นมักจะมีความบาดเจ็บทางกายและทางจิตใจร่วมด้วยเป็นหลักโรงพยาบาลจึงเป็นที่พึ่งแห่งแรกที่ผู้ถูกกระทำรุนแรงเข้ามาเพื่อรับการรักษา การให้บริการภายในโรงพยาบาลต้องดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างน้อย 4 ด้านหลักคือ
  บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
  บริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์และคุ้มครองให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายอย่างถาวร
  บริการด้านอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อประกอบการดำเนินคดี
  บริการด้านปลูกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีให้ความรู้แหล่งข้อมูลหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ
   
  เพื่อตอบสนองนโยบายการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้มีสถานที่บริการที่เป็นสัดส่วน แยกออกจากการให้บริการผู้ป่วยในระบบปกติผู้ที่ประสบปัญหาสามารถเดินเข้าไปขอรับบริการด้วยความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ ว่าจะได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือ โดยมีระบบการประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือทั้งจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างครบวงจรและมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความชำนาญในการรับรู้ปัญหาและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ