พันธกิจ @บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ  @เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   @ พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ และคุณธรรม   @ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    @สนับสนุนและพัฒนาสถานบริการในเครือข่ายให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน    @ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนระดำให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถณะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถณะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (การแพทย์แผนไทย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รับสมัคร พนักงานราชการ ถึงวันที่ 15 กค 57
การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ร่าง TOR จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย.1
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุข้าราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
แผ่นพับ คลินิกอาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการทำงาน
ข่าวสาร คลินิกโรคจากการทำงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครงานตำแหน่งงาน (อายุไม่เกิน 35 ปี)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครงานพนักงานราชการ รพ ปทุมธานี 31สค55
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ดาวน์โหลด เอกสารประชุม เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยSTEMI 19มิ.ย.55
ดาวน์โหลด เอกสารประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI 19 มิ.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลปทุมธานี
รับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทุกวัน
กิจกรรม ตลาดนัดสีเขียว หลังออกอากาศ ตลาดสดสนามเป้า 2 มี.ค 54
แผนที่การเดินทางมาโรงพยาบาลปทุมธานี
สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลปทุมธานี ปี 2552
...ดูทั้งหมด
[1]